• logo
 • osnovna stranica
 • Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Odnosi s javnošću
 • Pristup informacijama
 • Vodič za pristup informacijama

  Vodič za pristup informacijama pod kontrolom Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona

  05.09.2011.

  Vodič za pristup informacijama pod kontrolom Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona


  1. Uvod

  Ovaj detaljan Vodič sačinjen je sa ciljem da pomogne podnosiocima zahtjeva da ostvare svoja
  prava u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH (ZOSPI FBiH).
  Vodič će Vam pomoći da saznate više o tome kako možete pristupiti informacijama koje su u
  posjedu Kantonalnog tužilaštva TK.

  Konkretno ovaj vodič:

  - sadrži jednostavne instrukcije za sačinanjavanje zahtjeva
  - obavještava Vas o proceduri i rokovima kojih se Kantonalno tužilaštvo TK mora pridržavati tokom obrade Vaših zahtjeva
  - obavještava Vas o okolnostima pod kojim Vam pristup  informaciji može biti uskraćen
  - sadrži instrukcije o podnošenju žalbi na odluke koje su donešene u skladu sa Zakonom
  - predlaže putem jednog primjerka kako bi se  zahtjev za pristup informacijama trebao popuniti
  - sadrži Odluku Kantonalnog tužilaštva TK tuzla o troškovima umnožavanja zahtjevanih informacija

  Ako imate dodatnih pitanja o proceduri u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u FBiH, molimo kontaktirajte stručnog savjetnika za odnose s javnošću koji će Vam pružiti svu potrebnu pomoć. Nadamo se da će Vam informacije u ovom Vodiču biti od koristi. Pozivamo Vas da nam postavite pitanja ili pak date preporuke koje će doprinjeti slijedećem izdanju ovog Vodiča.


  2. Koja prava imate u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u FBiH

  Zakon o slobodi pristupa, informacijama u FBiH („Službene novine federacije BiH br.32/2000 i 2001“, objavljen 24.jula 2001 godine), garantuje Vam pravo na pristup informacijama koje su u posjedu i pod kontrolom Kantonalnog tužilaštva TK. Kako bi ostvarili ovo pravo trebate podnijeti pismeni zahtjev Kantonalnom tužilaštvu TK u kojem je navedena informacija koju tražite zajedno sa vašim imenom i adresom. Kantonalno tužilaštvo TK  ima rok od  15 dana  od datuma prijema Vašeg zahtjeva da odgovori na zahtjev ukoliko posjeduje  i ima pod kontrolom informacije koje zahtjevate.. Ukoliko Kantonalno tužilaštvo TK  nije nadležno za informaciju koju ste tražili ima obavezu da uputi Vaš zahtjev odgovarajućem nadležnom javnom organu.
  Imajte na umu da Kantonalno tužilaštvu TK  nema pravo da naplaćuje troškove i takse  za zahtjev za pristup informacijama. Od Vas se može tražiti samo da platite troškove umnožavanja kopija  i to ukoliko su infomacije na preko 10 stranica teksta , a Tužilaštvo je dužno da Vas unaprijed obavijesti o takvim troškovima. Kako bi vam olakšali pristup informacijama Kantonalno tužilaštvo TK mora pripremiti određene informativne dokumente  u skladu sa  ZOSPI u FBiH, koji Vam moraju biti  na raspolaganju.To su slijedeći dokumenti:

  • Vodič za pristup informacijama u posjedu i pod kontrolom Kantonalnog tužilaštva TK
  • Index registar informacija pod kontrolom Kantonalnog tužilaštva TK koji sadrži  i registar djelatnosti Kantonalnog tužilaštva TK
  • Tromjesečne statističke podatke, koje sadrže statističke podatke o broju zahtjeva za pristup informacijama, utvrđene izuzetke, odluke donesene u toku postupka i konačne odluke koje su donesene od strane Kantonalnog tužilaštva TK
  • Godišnji izvještaj koji sadrži informacije o funkcijama, radu, organizacionoj strukturi i finansijskom poslovanju Kantonalnog tužilaštva TK

  Svi ovi dokumenti su Vam dostupni na zahtjev i na web stranici Tužilaštva www.tuzilastvotk.com.ba. Molimo Vas da kontaktirate Odjel za odnose sa javnošću u Kantonalnom tužilaštvu TK, koji će vam dostaviti kopije dokumenata. Također Vas molimo da pročitate ove dokumente koji će Vam pomoći da  preciznije formulišete zahtjeve, što Kantonalnom tužilaštvu TK olakšava postupak obrade i dostavljanja informacija koje tražite.


  3.Kako djeluje Zakon o slobodi pristupa informacijama u FBiH?

  3.1. Ko ima obavezu da odobri pristup informacijama?

  Zakon o slobodi pristupa informacijama u FBiH se primjenjuje na sve „javne organe“ – koji formiraju kompletnu vlast, kao i institucije pod kontrolom vlasti (kao što su komunalna preduzeća, bolnice, regulatorne agencije, korporacije u vlasništvu, ili pod kontrolom Vlade, itd...). Zakon definiše javne organe kao sve organe vlasti i to: zakonodavne, izvršne, sudske, organe uprave, organe koje obavljaju javnu funkciju, a imenovani su ili ustanovljeni u skladu sa zakonom, kao i pravna lica koja su u vlasništvu ili koje konrolira takva institucija. Svi ovi organi su obavezni da odgovaraju na zahtjeve za pristup informacijama u skladu sa ZOSPI FBiH.

  3.2. Koje vrste informacija možete dobiti?
  ZOSPI u FBiH vam daje pravo da tražite pristup bilo kojoj infomaciji koja je pod kontrolom Kantonalnog tužilaštva TK, bilo da se radi samo o jednom redu ili čitavim dosjeima.
  Nije važan način čuvanja informacije od strane Kantonalnog  tužilaštva TK (dokumenti čuvani u kompjuterskim sistemima su također pokriveni Zakonom i Indeks registrom za pristup informacijama). Također  nije važan način na koji je Kantonalno tužilaštvo TK  klasificiralo zahtjev za informaciju u skladu sa internim pravilima.

  3.3. Na koji način možete tražiti informaciju?
  Pristup informaciji trebate tražiti od Kantonalnog  tužilaštva TK , ukoliko smatrate da posjeduje infomaciju i da može obraditi Vaš zahtjev. Ako niste sigurni da Kantonalno tužilaštvo TK posjeduje informaciju , kontaktirajte Odjel za odnose s javnošću, koji će Vam pružiti pomoć u granicama svojih mogućnosti. Također,  možete proučiti  „ Index Registar“ , koji se može zahtjevati od Kantonalnog tužilaštva TK ili pregledati na web Stranici Kantonalnog tužilaštva TK . Index registar sadrži djelatnosti kojima se Kantonalno tužilaštvo TK bavi, te registar  informacija koje su u posjedu i pod kontrolom ovog Tužilaštva.

  3.4. Prije nego što podnesete  zahtjev za pristup informacijama u skladu sa ZOSPI u FBiH, pokušajte dobiti informaciju na neformalan način.
  Prije nego što podnesete formalni zahtjev  za pristup informacijama u skladu sa ZOSPI u FBiH kontaktirajte Odjel za odnose s javnošću   Kantonalnog tužilaštva TK radi mogućnosti da se neke aktuelne informacije o krivičnim djelima mogu  dobiti neformalno i saopćiti bez zahtjeva. Ako Tužilaštvo nije u mogućnosti ili nije spremno da podjeli informaciju sa Vama na neformalan način,  možete podnijeti formalan zahtjev u skladu sa ZOSPI u FBiH.

  3.5. Strateški insplanirajte ZOSPI u FBiH zahtjev
  Biće vam od pomoći ako pažljivo isplanirate svoj  zahtjev za pristup informacijama. Morate znati koje informacije želite, koliko želite potrošiti  novca na umnožavanje zahtjevanih dokumenata i na kojim osnovama bi Vaš zahtjev mogao biti odbijen od strane Kantonalnog tužilaštva TK. (vidjeti opis ZOSPI u FBiH izuzetaka, članovi 6., 7., 8. i 9.)

  3.6. Pošaljite  zahtjev za pristup informacijama Kantonalnom tužilaštvu TK
  Zahtjev trebate poslati Odjelu za odnose s javnošću u Kantonalnom tužilaštvu TK, ukoliko smatrate da Tužilaštvo posjeduje i ima kontrolu za  informaciju koju tražite. Zahtjevi moraju biti u pisanom obliku na jednom od službenih jezika BiH i na njima mora biti naznačeno Vaše ime i prezime, kao i Vaše kontakt informacije. Morate obezbjediti dovoljno detalja o vrsti i / ili sadržaju informacije koju tražite (dodatni elementi se traže kod zahtjeva za lične informacije, vidjeti u daljem tekstu). Ovo su elementi koje mora sadržavati svaki zahtjev za pristup informacijama u skladu sa ZOSPI FBiH.

  Primjer zahtjeva se nalazi u prilogu ovog Vodiča.
  Zahtjev mora definisati ono što želite, što je moguće jasnije. Dobro sačinjen zahtjev za pristup informacijama bi trebao sadržavati sve informacije koje bi mogle pomoći u obradi željene informacije. Također navedite u zahtjevu da li znate da li su djelovi informacije već objavljeni i podatke o prethodnim objavljivanjima informacija. Sve ovo će uvećati šanse da dobijete informaciju, a da Kantonalno tužilaštvo TK ne zatraži izuzetak. Ukoliko Kantonalno tužilaštvo TK  nije u mogućnosti da udovolji vašem zahtjevu uslijed odsustva navedenih uslova, Odjel za odnose s javnošću će Vas kontaktirati u roku od 8 dana od dana prijema zahtjeva i obavjestiti da Vaš zahtjev ne može biti obrađen zbog navedenih razloga. Ako Odjel sa odnose s javnošću nije u mogućnosti da obradi Vaš zahtjev zbog toga što niste naveli jasan opis infomacije koju želite, u dopisu će biti navedena određena pitanja koja Kantonalno tužilaštvo TK  ima u vezi Vašeg zahtjeva, a priložena će biti i kopija ovog Vodiča.


  U prilogu ovog Vodiča je Indeks registar informacija koje posjeduje i pod kontrolom su Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona

  INDEX REGISTAR O VRSTAMA INFORMACIJA  U POSJEDU I  POD KONTROLOM KANTONALNOG TUŽILAŠTVA TUZLANSKOG KANTONA

  I – UPRAVA KANTONALNOG TUŽILAŠTVA TK

  1/ Unutrašnja organizacija
      Oblik dokumenta:
  - Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i poslovanju Kantonalnog tužilaštva TK
  - Rješenja

  2/Uposlenici u Kantonalnom tužilaštvu TK
     Oblik dokumenta:
  - Pravilnik o radnim odnosima i plaćama uposlenih u Kantonalnom tužilaštvu TK
  - Lista uposlenika
  - Odluke
  - Rješenja

  3/ Planiranje rada i kontrola izvršavanja zadataka
      Oblik dokumenta:
  - Program rada Kantonalnog tužilaštva TK
  - Informacija o provođenju krivičnog zakonodavstva u  Tuzlanskom kantonu i radu Tužilaštva,
  - Izvještaj o stanju kriminala u Tuzlanskom kantonu i tokovima kriminala


  4/ Stručno obrazovanje i usavršavanje
      Oblik dokumenta:
  - Evidencija o prisutnosti savjetovanjima, seminarima, okruglim stolovima, kursevima

  5/ Podaci o radnom stažu
      Oblik dokumenta:
  - Zahtjev
  - Uvjerenje

  6/ Finansijsko – materijalno poslovanje Tužilaštva
      Oblik dokumenta:,
  - Budžetski zahtjev (finansijski plan – operativni planovi)


  7/ Saobraćanje sa organima državne vlasti
     Oblik dokumenta:
  - Zahtjev
  - Dopis
  - Obavještenje

  8/ Predstavke i pritužbe građana, ombudsmena, pravnih lica i dr.
     Oblik dokumenta:
  - Predstavka – pritužba,
  - Odgovor na predstavku
  - Upisnik uprave Tužilaštva

  II KRIVIČNI PREDMETI

  1/ Krivični predmeti protiv punoljetnih izvršilaca krivičnih djela
      Oblik dokumenta:
  - „KT“ upisnik


  2/ Razni krivični predmeti
      Oblik dokumenta:
  - "KTA“ upisnik ( razni događaji)
  - "KTM" upisnik ( maloljetni počinioci)
  - "KTN“ upisnik ( nepoznati počinioci)

  III – RAČUNOVODSTVENO – MATERIJALNI POSLOVI

  1/ Plaće, naknade, regres, nagrade i dr.
      Oblik dokumenta:
  - Rješenja,
  - Obračun – platna lista

  2/ Putni troškovi u zemlji i inostranstvu
     Oblik dokumenta:
  - Putni nalozi
  - Dokumentacija o troškovima sa službenih putovanja

  3/ Isplate ostalih materijalnih troškova
     Oblik dokumenta:
  - Ulazne fakture,
  - KUF-knjiga po rednom broju (registrator računa)


  4/ Novčane isplate
      Oblik dokumenta:
  - Putni nalog
  - Rješenje
  - Račun
  - Dnevnik blagajne

  5/ Osnovna (stalna) sredstva u Tužilaštvu po knjiženju ulaznog računa
      Oblik dokumenta:
  - Evidencija,
  - Kartica
  - Dnevnik

  IV – POMOČNO – TEHNIČKI POSLOVI

  1/ Utrošak goriva, maziva, motornih ulja i dr.
      Oblik dokumenta:
  - Evidencija
  - Računi

  2/ Upotreba službenog vozila
      Oblik dokumenta:
  - Zahtjev
  - Odobrenje
  - Rješenje
  - Evidencija

  GLAVNI KANTONALNI TUŽILAC
  Šesenam Ćosić

   

  2058 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1